Bezpieczne Ferie 2024 – działania służb na terenie województwa mazowieckiego

Zredagował(a) on 12 stycznia 2024

W województwie mazowieckim okres ferii zimowych rozpoczyna się od 15 stycznia i trwa do 28 stycznia br. Jest to czas kiedy podległe Wojewodzie Mazowieckiemu służby i inspekcje będą prowadzić wzmożone działania w zakresie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz turystów przebywających w okresie ferii zimowych w województwie mazowieckim. W ramach akcji „Bezpieczne ferie 2024” zostaną przeprowadzone liczne kontrole m.in. miejsc zorganizowanego wypoczynku oraz sprawności technicznej autokarów.
Wojewoda Mazowiecki Mariusz Frankowski 7 stycznia 2024 r. zwrócił się do podległych mu służb oraz starostów, prezydentów, burmistrzów, wójtów z terenu województwa mazowieckiego, z prośbą o zapewnienie bezpieczeństwa zarówno mieszkańcom naszego województwa, jak i turystom odwiedzającym Mazowsze.
Bezpieczny pobyt
Kuratorium Oświaty w Warszawie przypomina, że przed wybraniem zimowiska lub półkolonii należy sprawdzić wiarygodność organizatora wypoczynku. Każdy organizator wyjazdu zobligowany jest zgłosić wyjazd krajowy w bazie wypoczynku na minimum 21 dni przed rozpoczęciem zimowiska. W sytuacji półkolonii lub wyjazdów zagranicznych zgłoszenia należy dokonać na minimum 14 dni przed planowanym wyjazdem. Zgłoszenia można dokonać korzystając z formularza online<http://www.wypoczynek.mein.gov.pl>.
Wszyscy organizatorzy wypoczynku z terenu województwa mazowieckiego mogli wziąć udział w wideokonferencji, podczas której przypomniano między innymi zasady rejestracji wypoczynku oraz zapewnienia bezpieczeństwa.
Kuratorium Oświaty przeprowadzi kontrolę 60 losowo wybranych wypoczynków pod kątem:
  *   zapewnienia uczestnikom dostępu do opieki medycznej,
  *   posiadania odpowiednich kwalifikacji przez kadrę opiekującą się dziećmi,
  *   spełniania przez obiekt wymagań ochrony przeciwpożarowej,
  *   bezpieczeństwa i higieny, a także programu zajęć.
Do publicznej wiadomości w bazie wypoczynku udostępnione są zgłoszenia, które spełniły wszystkie wymagania formalne określone przepisami prawa, m.in.: termin wyjazdu, lokalizacja oraz ramowy program wypoczynku. Ponadto, na stronie www.wypoczynek.mein.gov.pl<http://www.wypoczynek.mein.gov.pl>, rodzice i opiekunowie mogą zweryfikować, czy wypoczynek ich dzieci został zgłoszony do Kuratorium i czy uzyskał akceptację Kuratora (został umieszczony w bazie wypoczynku).
Obecnie (stan na 10 stycznia 2024 r.) w bazie wypoczynku zatwierdzono 1622 zgłoszenia.
Szczegółowe informacje oraz porady dotyczące zimowego wypoczynku na Mazowszu, a także wytyczne dla organizatorów są dostępne na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Warszawie, w zakładce Bezpieczne ferie – Kuratorium Oświaty w Warszawie<https://www.kuratorium.waw.pl/pl/dyrektor-i-nauczyciel/organizacja-wypoczynku/bezpieczne-ferie>.
Bezpieczeństwo w trakcie podróży i na drodze
Funkcjonariusze ruchu drogowego w całym kraju podejmą działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa wyjeżdżającym. Policja ma na uwadze zarówno bezpieczeństwo osób korzystających z wypoczynku, jak również tych wszystkich, którzy pozostaną w miejscu swojego zamieszkania.
Aby zadbać o bezpieczeństwo podczas ferii zimowych, policjanci będą m.in. kontrolować zorganizowane miejsca wypoczynku dzieci i młodzieży, tereny dworców kolejowych, autobusowych oraz węzłów komunikacyjnych, a także blokowisk, parków, placów szkolnych. Zwrócą uwagę na miejsca, gdzie powstają tzw. dzikie lodowiska, czy skontrolują punkty sprzedaży alkoholu i papierosów.
Jednocześnie funkcjonariusze Policji zgodnie z poleceniami Komendanta Wojewódzkiej Policji zapewnią: bezpieczeństwo i porządek w ruchu drogowym na głównych ciągach komunikacyjnych kraju i drogach dojazdowych do miejsc wypoczynku, płynność ruchu na drogach tranzytowych, prowadzenie kontroli stanu technicznego autobusów przewożących dzieci i młodzież na wypoczynek oraz skontrolują czas pracy kierowców jak również ich stan trzeźwości, psychofizyczności, uprawnień oraz kwalifikacji zawodowych. Funkcjonariusze Policji będą również reagować na niedostosowanie prędkości pojazdów do wskazanych limitów i nieprawidłowo wykonywanych manewrów.
Policjanci w trakcie trwania ferii zimowych będą przeprowadzać akcje edukacyjno  – informacyjne w celu uświadomienia o właściwych postawach podczas spędzania czasu wolnego oraz sposobach reakcji na niebezpieczne zdarzenia, między innymi w ruchu drogowym, zgodnie z kalendarzem przedsięwzięć profilaktycznych na 2024 – 2026 rok. Działania te prowadzone będą między innymi w lokalnych mediach i portalach społecznościowych.
Ponadto funkcjonariusze Policji mają zaplanowane spotkanie profilaktyczne z seniorami w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym pn. „Bezpieczny senior w ruchu drogowym”, natomiast 12 i 13 stycznia br. funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego garnizonu Stołecznego wraz z Polską Izbą Ubezpieczeń, a także Zespołem Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 w Warszawie przeprowadzą działania profilaktyczne pn. „Jadę bezpiecznie autem – przed feryjny przegląd pojazdów”
„Bezpieczny Autobus” to platforma uruchomiona przez Ministerstwo Cyfryzacji (www.bezpiecznyautobus.gov.pl), pozwalająca w łatwy i szybki sposób sprawdzić podstawowe dane na temat autokaru, którym planowana jest podróż.
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w ramach akcji „Bezpieczny autokar – ferie 2024” przeprowadzi kontrole autobusów w stałym punkcie kontrolnym znajdującym się przy hali widowiskowo-sportowej “TORWAR” w dniach:
12 stycznia 2024 r. od 8:00 do 20:00
13-16 stycznia 2024 r. od 6:00 do 9:00
22-23 stycznia 2024 r. od 6:00 do 9:00
W razie potrzeby kontrole odbywają się do ostatniego autobusu.
W sytuacjach wyjątkowych (w miejscu podstawienia kilku autobusów) inspektorzy przeprowadzają również kontrole autobusów po wcześniejszym otrzymaniu zgłoszenia (z dwutygodniowym wyprzedzeniem).
Zgłoszenia przyjmowane są w oddziale Warszawa – Wesoła ul. Żółkiewskiego 17 nr tel. 22 831-60-82 w godzinach 07:00 – 15:00 lub w siedzibie WITD w Radomiu ul. Limanowskiego 29a nr tel. 48 363-51- 87 w godzinach 07:00 – 15:00.
W sytuacji braku możliwości przeprowadzenia kontroli przez WITD w Radomiu zgłaszający zostanie poproszony o kontakt z właściwą miejscowo jednostką Policji.
Bezpieczeństwo epidemiologiczne
W okresie ferii zimowych Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny koordynuje działania Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych, przeprowadzając planowe kontrole w zakresie oceny zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży. Działania te będą obejmować nadzór nad zorganizowanymi turnusami, w zakresie warunków higieniczno – sanitarnych, tj.:
·         zakwaterowania (stan techniczny, higiena i estetyka pokoi, mebli orazdostosowanie miejsc do liczby uczestników),
·         utrzymania higieny osobistej (zachowanie standardów dostępności do urządzeń sanitarnych oraz zimnej i ciepłej wody, środków higieny osobistej, wyposażenie łazienek),
·         bezpieczeństwem zajęć sportowo-rekreacyjnych (stan techniczny oraz sprawność urządzeń rekreacyjnych i sprzętu sportowego),
Obiekty zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży będą sprawdzane pod kątem:
·         realizacji zasad dobrej praktyki higienicznej, dobrej praktyki produkcyjnej, analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (GHP/GMP/HACCP),
·         warunków żywienia zbiorowego,
·         stanu sanitarno-higienicznego i technicznego pomieszczeń bloku żywieniowego oraz wyposażenia,
·         sposobu przechowywania środków spożywczych oraz realizacji przepisów krajowych i unijnych w tym zakresie.
Zostaną wzmożone działania nadzorcze nad obiektami takimi jak lodowiska, tory saneczkowe i narciarskie, sale zabaw dla dzieci, escape room-y, baseny publiczne w celu zapewnienia bezpiecznego korzystania z ww. obiektów w zakresie higieny komunalnej.
W przypadku wątpliwości dotyczących warunków sanitarnych w ośrodkach, w których wypoczywają dzieci na terenie województwa mazowieckiego, można się skontaktować z właściwą dla miejsca wypoczynku Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną (wykaz adresów oraz telefonów na stronie https://www.gov.pl/web/wsse-warszawa/kontakt-wsse). W przypadku zorganizowanego wypoczynku poza Mazowszem dane kontaktowe stacji sanitarno-epidemiologicznych dostępne są na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego pod adresem: https://www.gov.pl/web/gis/stacje-sanitarno-epidemiologiczne  
Bezpieczeństwo pożarowe
Mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci i młodzieży podczas wypoczynku zimowego na terenie województwa mazowieckiego Mazowiecki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej polecił podległym jednostkom organizacyjnym realizowanie założeń kampanii „Bezpieczne Ferie 2024”. W ramach kampanii orgaznizowane są spotkania strażaków w szkołach oraz strażnicach Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej, półkolonie z dziećmi i młodzieżą szkolną, podczas których poruszane są takie tematy jak:
·         zagrożenia związane z korzystaniem z tzw. dzikich lodowisk oraz z zabawami i aktywnością na świeżym powietrzu,
·         zagrożenia związane z narażeniem swojego ciała na niskie temperatury,
·         wykorzystanie elementów odblaskowych podczas poruszania się po zmroku,
·         zagrożenia związane z pożarami oraz emisją tlenku węgla w obiektach mieszkalnych,
·         zasady zgłaszania zdarzeń na numer alarmowy 112.
Państwowa Straż Pożarna w ramach kampanii „Bezpieczne Ferie 2024” przypomina o zasadach udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Prowadzone są także działania przypominające zasady bezpieczeństwa pożarowego przy wykorzystaniu sal edukacyjnych typu „Ognik”, a także organizowane są pokazy ratownictwa, podczas ćwiczeń jednostek straży pożarnej na zamarzniętych akwenach. Strażacy, w związku z feriami, prowadzą kontrole miejsc i organizatorów zimowego wypoczynku pod względem przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na podstawie listy obiektów zamieszczonej w elektronicznej „Bazie Wypoczynków<https://wypoczynek.mein.gov.pl>”. Ponadto w ramach kampanii edukacyjnej „Czujka na Straży Twojego bezpieczeństwa” Państwowa Straż Pożarna przypomina o przeglądach technicznych oraz stosowaniu czujek dymu i tlenku węgla w budynkach mieszkalnych. Prowadzone są także działania przypominające o obowiązku odśnieżania dachów i usuwania sopli przez zarządców, właścicieli lub administratorów obiektów budowlanych.
NUMERY ALARMOWE I INTERWENCYJNE
112 – numer alarmowy
997 – Policja
999 – Pogotowie Ratunkowe
Wojewódzka Inspekcja Transportu Drogowego w Radomiu – tel. 48 363 51 87
Mazowieckie Kuratorium Oświaty w Warszawie – tel. 22 551 24 00
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie – tel. 22 863 90 12
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie – tel. dyżurny 502 171 171 (w sprawach interwencji Oddziału HDiM 22 620 90 01  (06) w. 123 ; pn./pt. w g. 7:30-15:00).
Źródło: MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE

KRDP Ciechanów

Radio KRDP Ciechanów

Current track

Title

Artist