Jest plan rozbudowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Przasnyszu!

Zredagował(a) on 17 marca 2023

Starosta Krzysztof Bieńkowski podjął decyzję o zaangażowaniu powiatu przasnyskiego w rozwój szkoły przy ul. Leszno w Przasnyszu, aby jeszcze bardziej mogła służyć dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami. Opracowano już Program Funkcjonalno-Użytkowy, przewidujący utworzenie kompleksu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, polegający na budowie nowego obiektu, w którym mieścić się będzie przedszkole, szkoła, sala gimnastyczna, pomieszczenia zabiegowe i gabinety.

Starosta mówił o inwestycji w audycji “Gość Dnia”.

Zdaniem starosty, przebudowa Specjalnego Ośrodka i obiektów powiatowych oraz Budowa Środowiskowego Domu Samopomopcy, to zabezpieczenie potrzeb niepełnosprawnych mieszkańców powiatu.

Program Funkcjonalno-Użytkowy przewiduje utworzenie w Przasnyszu kompleksu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. Projektowany budynek zostanie podzielony na kilka zasadniczych stref funkcjonalnych. Dominująca część edukacyjna znajdzie się na I i II piętrze obiektu, wzdłuż centralnego korytarza. Na parterze od strony zachodniej przewidziano edukacyjną strefę przedszkolną, salę gimnastyczną wraz z towarzyszącymi zespołami szatniowo-sanitarnymi, magazynem, pokojem trenera i dodatkowymi toaletami.
W centralnej części parteru mieścić się będzie strefa administracyjna. Na II piętrze – w części wschodniej – zaplanowano pomieszczenia zabiegowe oraz gabinety. W piwnicy zlokalizowane będą szatnie, stołówka doświetlona przez zagłębiony ogród, zaplecze kuchenne oraz strefy techniczne. Uzupełnieniem zagospodarowania terenu będzie plac zabaw wraz z urządzeniami i siedziskami, wiata śmietnikowa, drobne formy architektoniczne, instalacja oświetleniowa oraz nasadzenia zieleni niskiej i wysokiej. Projekt przewiduje także infrastrukturę techniczną oraz zakupienie niezbędnego sprzętu i wyposażenia.
Obiekt oraz zagospodarowanie terenu będą w całości dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich, niepełnosprawnych wzrokowo oraz słuchowo.
Przed Powiatem Przasnyskim stoi teraz najważniejsze wyzwanie, polegające na pozyskaniu funduszy, dzięki którym uda się zrealizować ambitne założenie. W tej chwili pracownicy starostwa oraz dyrekcja SOSW dokonują przeglądu dostępnych programów, do których można aplikować o środki, umożliwiające realizację inwestycji.

Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Przasnyszu służy edukacji młodzieży i dzieci:
– niesłyszących i słabosłyszących;
– niewidomych i słabowidzących;
– z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją;
– z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym;
– z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera;
– z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Foto: Starostwo Powiatowe w Przasnyszu


KRDP Ciechanów

Radio KRDP Ciechanów

Current track

Title

Artist