Można zgłaszać kandydatów na ławników

Zredagował(a) on 2 listopada 2017

W związku z nowelizacją ustawy o ustroju sądów powszechnych konieczne jest
przeprowadzenie wyborów uzupełniających i wyłonienie dodatkowo 2 ławników
do orzekania w Sądzie Okręgowym w Płocku oraz 21 ławników do orzekania w
Sądzie Rejonowym w Ciechanowie w Wydziale Pracy. Kandydatów można zgłaszać do 30 listopada.
Wybory ławników na kadencję 2016-2019 odbyły się w 2015 roku, jednak po
wprowadzeniu zmian w prawie, wybrana wówczas liczba jest niewystarczająca.
Kandydatów na ławników mogą zgłaszać prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia,
organizacje społeczne, zawodowe, co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo
wyborcze, zamieszkujący stale na terenie gminy.
Ławnikiem może zostać osoba między 30 a 70 rokiem życia, o nieskazitelnym
charakterze, która posiada polskie obywatelstwo, korzysta z pełni praw cywilnych i
obywatelskich, jest zatrudniona, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w
miejscu kandydowania co najmniej od roku, posiada co najmniej wykształcenie
średnie, jej stan zdrowia pozwala na pełnienie obowiązków. Ławnikiem można być
tylko w jednym sądzie. Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem
powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.
Ławnikami nie mogą być osoby zatrudnione w sądach i prokuraturze, osoby
wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania
sprawy na drogę postępowania sądowego, funkcjonariusze policji oraz inne osoby
zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń, adwokaci i
aplikanci adwokaccy, radcy prawni i aplikanci radcowscy, duchowni, żołnierze w
czynnej służbie wojskowej, funkcjonariusze Służby Więziennej, radni gminy, powiatu i
województwa.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dołączyć należy stosowne dokumenty –
informację z Krajowego Rejestru Karnego, oświadczenia kandydata, że nie jest
prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia
publicznego lub przestępstwo skarbowe, że nie jest pozbawiony władzy
rodzicielskiej, nie została mu ona ograniczona ani zawieszona, oświadczenie, że nie
jest pozbawiony praw cywilnych i obywatelskich. Dołączyć należy zaświadczenie
lekarskie oraz dwa zdjęcia.
Stowarzyszenie, organizacja społeczna lub zawodowa zgłaszająca kandydata na
ławnika powinna do karty zgłoszenia dołączyć aktualny odpis z KRS lub odpis bądź

zaświadczenie potwierdzające wpis do właściwego rejestru lub ewidencji tej
organizacji.
Grupa obywateli powinna dołączyć listę z imionami, nazwiskami, adresami,
numerami PESEL i podpisami wszystkich pięćdziesięciu osób.
Kandydatury zaopiniuje zespół powołany przez Radę Miasta. Rada Miasta będzie
zasięgać informacji o kandydatach, wyboru ławników dokona w głosowaniu tajnym.
Karty zgłoszenia i stosowne formularze można pobrać ze stron internetowych Urzędu
Miasta Ciechanów oraz Ministerstwa Sprawiedliwości. Kierownik Biura Obsługi Rady
Miasta będzie wydawał karty zgłoszeń, przyjmował zgłoszenia i udzielał
szczegółowych informacji (pl. Jana Pawła II 6, pok. 120, godz. 8.00-16.00, tel. 23 674 92 30).

KRDP Ciechanów

Radio KRDP Ciechanów

Current track

Title

Artist