Pomoc ma moc – cykl audycji

Zredagował(a) on 30 czerwca 2023

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej zwany Funduszem Sprawiedliwości jest funduszem celowym ukierunkowanym na pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom oraz osobom im najbliższym, przeciwdziałanie przyczynom przestępczości oraz pomoc postpenitencjarną.
W cyklu audycji “Fundusz Sprawiedliwości. Pomoc ma moc” omówimy cele i zadania Funduszu Sprawiedliwości oraz porozmawiamy z zaproszonymi ekspertami o prawach osób pokrzywdzonych przestępstwem. Wskażemy gdzie szukać pomocy oraz przedstawimy bezpłatne formy wsparcia dostępne w placówkach tworzących ogólnopolską Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym, finansowaną ze środków Funduszu Sprawiedliwości. Audycje w Katolickim Radiu Diecezji Płockiej o godz. 12.38, powtórka tego samego dnia o godz. 23.00.

Audycja realizowana jest we współpracy z Funduszem Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Nowy cykl audycji:

REPORTAŻ FUNDUSZU SPRAWIEDLIWOŚCI 16.06.2023:

 

AUDYCJA 50:

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej zwany Funduszem Sprawiedliwości jest funduszem celowym, ukierunkowanym na wsparcie osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków i im najbliższch, przeciwdziałanie przyczynom przestępczości oraz pomoc postpenitencjarną. Pomoc ta dotyczy także samych skazanych, którzy po odbyciu kary muszą na nowo odnaleźć się w społeczeństwie. W tym przypadku niezwykle ważny okazuje się system pomocy postpenitencjarnej, który pomaga skazanym odnaleźć się oraz usamodzielnić w nowej rzeczywistości. Dotyczy to szczególnie tych, którzy odbywali dłuższe kary pozbawienia wolności. O ścieżce pomocy dla osób przygotowujących się do opuszczenia zakładu karnego mówi Monika Skrzetuska, prezes ośrodka i Fundacji resocjalizacji i readaptacji społecznej „Tulipan” w Szczecinie.

AUDYCJA 49:

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej zwany Funduszem Sprawiedliwości jest funduszem celowym, ukierunkowanym na wsparcie osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków i im najbliższch, przeciwdziałanie przyczynom przestępczości oraz pomoc postpenitencjarną. Pomoc ta dotyczy także samych skazanych, którzy po odbyciu kary muszą na nowo odnaleźć się w społeczeństwie. W tym przypadku niezwykle ważny okazuje się system pomocy postpenitencjarnej, który pomaga skazanym odnaleźć się oraz usamodzielnić w nowej rzeczywistości. Dotyczy to szczególnie tych, którzy odbywali dłuższe kary pozbawienia wolności. O ścieżce pomocy dla osób przygotowujących się do opuszczenia zakładu karnego mówi Monika Skrzetuska, prezes ośrodka i Fundacji resocjalizacji i readaptacji społecznej „Tulipan” w Szczecinie.

AUDYCJA 48:

27 lutego 2023 r. odbyła się uroczystość otwarcia Kliniki „Budzik” dla dorosłych, przy Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie. Projekt „Budzik dla dorosłych” fundacji Ewy Błaszczyk wygrał w ogłoszonym przez Fundusz Sprawiedliwości konkursie na utworzenie ośrodka rehabilitacji dla ofiar ciężkich wypadków. Unikatowym na skalę światową rozwiązaniem jest włączenie w proces rehabilitacyjny i pielęgnacyjny rodzin i osób bliskich pacjentów, co stanowi olbrzymią wartość całego programu wybudzania. Zarówno pacjenci, jak ich opiekunowie, nie uiszczają za pobyt w klinice żadnych opłat. – Pomagamy tam, gdzie jest taka potrzeba – mówi wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

AUDYCJA 47:

Rocznie w Polsce zapada w śpiączkę ponad 600 osób. Ponad połowa to ofiary przestępstw – najczęściej drogowych, ale sporą grupę stanowią też ofiary przemocy. Budowa, wyposażenie i utrzymanie nowoczesnej placówki sprawującej opiekę nad tymi pacjentami jest społecznym i instytucjonalnym obowiązkiem państwa. Ten obowiązek wypełnia Fundusz Sprawiedliwości, który przeznaczył ponad 44 mln zł na stworzenie Kliniki „Budzik” dla dorosłych. 27 lutego 2023 r. odbyła się uroczystość jej otwarcia przy Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim w Warszawie. O klinice Budzik dla dorosłych mówi wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

AUDYCJA 46:

Sexworking i handel ludźmi to ciężkie przestępstwa, które we współczesnym świecie wydają się już nie mieć miejsca. Okazuje się, że nic bardziej mylnego. Według danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wynika, że w 2021 roku pokrzywdzonych tytułem handlu ludźmi było w Polsce blisko 450 osób. Fundacja Czas Wolności z Warszawy przeciwdziała tym zjawiskom, realizując projekt przy wsparciu Funduszu Sprawiedliwości. Jego szczegóły przedstawia Agata Witkowska, Prezes Fundacji Czas Wolności.

AUDYCJA 45:

Sexworking i handel ludźmi to ciężkie przestępstwa, które we współczesnym świecie wydają się już nie mieć miejsca. Okazuje się, że nic bardziej mylnego. Według danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wynika, że w 2021 roku pokrzywdzonych tytułem handlu ludźmi było w Polsce blisko 450 osób. Szerzej o tym zjawisku mówi Agata Witkowska, Prezes Fundacji Czas Wolności.

AUDYCJA 44:

Stowarzyszenie Akademia Sportu Artura Siódmiaka od kilku lat prowadzi projekt wspomagający resocjalizację nieletnich przy wsparciu Funduszu Sprawiedliwości. Polega on m.in. na promowaniu sportu oraz innych aktywności zawodowych wśród osadzonych. Więcej mówi Artur Siódmiak, założyciel i członek zarządu Stowarzyszenia Akademia Sportu Artura Siódmiaka.

AUDYCJA 43:

Resocjalizacja to ogół zabiegów wychowawczych i terapeutycznych, zmierzających do przywrócenia osobom niedostosowanym społecznie prawidłowego kontaktu ze społeczeństwem. Działania te są często realizowane przez liczne organizacje pozarządowe przy wsparciu Funduszu Sprawiedliwości. Ich celem jest zapobieganie powrotowi nieletnich oraz dorosłych do przestępstwa. O procesach resocjalizacji mówi Artur Siódmiak, założyciel i członek zarządu Stowarzyszenia Akademia Sportu Artura Siódmiaka.

AUDYCJA 42:

Koła Gospodyń Wiejskich z 468 gmin otrzymały dotacje ze środków Funduszu Sprawiedliwości na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przyczynom przestępczości. Maksymalna kwota dotacji dla jednego koła wynosiła 5 tys. zł, zaś dla jednej gminy 20 tys. zł. Warunkiem uzyskania dotacji było zorganizowanie wydarzenia informacyjnego, którego tematyka była związana z przeciwdziałaniem przestępczości – pikniku rodzinny z udziałem służb mundurowych (np. Policji lub Służby Więziennej), podczas którego ma zostać przeprowadzona kampania informacyjna dot. przeciwdziałaniu przestępczości, spotkanie z dziećmi i młodzieżą poświęcone wyżej wymienionej tematyce, wyjazd klubu lub koła, podczas którego uczestnicy zostaną zapoznani z tematyką negatywnego wpływu przestępczości na społeczeństwo. O tej nowej inicjatywie Funduszu Sprawiedliwości mówi wiceminister sprawiedliwości Marci Ropmanowski.

AUDYCJA 41:

Koła gospodyń wiejskich to ważne ośrodki aktywizacji społecznej, współpracy międzypokoleniowej, gdzie przekazywana jest nie tylko wiedza i tradycja, ale także kształtują się lokalne grupy wsparcia, które pozwalają zapobiegać wielu negatywnym zjawiskom w danej społeczności – mówił wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski w trakcie realizacji zadań dla Kół Gospodyń Wiejskich ze środków Funduszu Sprawiedliwości w zakresie przeciwdziałania przyczynom przestępczości. O idei tych działań mówi wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

AUDYCJA 40:

Według statystyk policyjnych w Polsce rocznie prawie 250 tys. osób może być dotkniętych lub zagrożonych przemocą domową. Ministerstwo Sprawiedliwości stworzyło cały system długofalowej pomocy dla ofiar tego rodzaju przestępstw. Mowa o Ustawie Antyprzemocowej, której znowelizowane i zaostrzone przepisy weszły w życie kilka miesięcy temu. Więcej o ustawie oraz działaniach zawartych w jej ramach mówi asp. szt. Barbara Poznańska, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.

AUDYCJA 39:

Czujność obywateli niejednokrotnie ratuje ofiary przestępstw. Dlatego ważne jest, aby nie być obojętnym na krzywdę innego człowieka. Reagując w odpowiedni sposób, możemy uratować czyjeś życie. Przekonuje o tym asp. szt. Barbara Poznańska, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie.

AUDYCJA 38:

Stalking to forma przemocy, która jest definiowana jako „złośliwe i powtarzające się nagabywanie, naprzykrzanie się lub prześladowanie, zagrażające czyjemuś bezpieczeństwu”. Termin ten z języka angielskiego oznacza „podchody” lub „skradanie się” i w latach 80. XX wieku zyskał negatywne znaczenie na skutek obsesyjnego podążania fanów za gwiazdami filmowymi. Współcześnie zjawisko to może dotknąć każdego, o czym przekonuje Arkadiusz Grzechowiak, prawnik z Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich w Koninie.

AUDYCJA 37:

Niechciane zaloty lub podryw mogą być formą przestępstwa, z którą ofiary mają do czynienia zarówno w rzeczywistych relacjach, jak i przez Internet. Wiele z tych zachowań jest klasyfikowanych jako coraz popularniejszy stalking. O tym, czym jest to zjawisko i jak się przed nim bronić, mówi Arkadiusz Grzechowiak, prawnik z Towarzystwa Inicjatyw Obywatelskich w Koninie.

AUDYCJA 36:

Pomagać sprawiedliwie to znaczy przyjąć takie reguły postępowania, które wynikają z poczucia solidarności z ofiarą przestępstwa. Skuteczna pomoc świadczona jest pokrzywdzonym m.in. w ramach Funduszu Sprawiedliwości, który oferuje m.in. pomoc psychologiczną dla ofiar przezywających traumę po przestępstwach. O wsparciu psychologicznym dostępnym m.in. ze środków Funduszu Sprawiedliwości mówi Krystian Bączek – psycholog, psychoterapeuta ze Stowarzyszenia na Rzecz Integracji i Rozwoju Społecznego „Grono”.

AUDYCJA 35:

Ministerstwo Sprawiedliwości pomaga osobom pokrzywdzonym przestępstwem poprzez wsparcie udzielane w ramach Funduszu Sprawiedliwości. Wsparcie to jest szczególnie potrzebne ofiarom w okresie przeżywania traumy spowodowanej konkretnym przestępstwem. O zjawisku traumy oraz o wychodzeniu z niej mówi Krystian Bączek – psycholog, psychoterapeuta ze Stowarzyszenia na Rzecz Integracji i Rozwoju Społecznego „Grono”.

AUDYCJA 34:

Osoby, które padły ofiarą przestępczości spowodowanej uzależnieniem od alkoholu lub innych substancji psychoaktywnych nie pozostają bez pomocy. Tę oferuje m.in. Fundusz Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości. O tym, co ofiary przestępstw alkoholowych powinny zrobić i gdzie mogą szukać pomocy, mówi Łukasz Pniewski – radca prawny z Koszalina współpracujący z Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej.

AUDYCJA 33:

Ministerstwo Sprawiedliwości pomaga ofiarom przestępstw oraz ich bliskim m.in. przez działania Funduszu Sprawiedliwości, który zapewnia pokrzywdzonym natychmiastową i bezpłatną pomoc doraźną. Dotyczy to także osób, które padły ofiarą przestępczości spowodowanej uzależnieniem od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych. O problemie alkoholizmu we współczesnym świecie mówi Łukasz Pniewski – radca prawny z Koszalina współpracujący z Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej.

AUDYCJA 32:

Sexworking i handel ludźmi to ciężkie przestępstwa, które we współczesnym świecie wydają się już nie mieć miejsca. Okazuje się, że nic bardziej mylnego. Według danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wynika, że w 2021 roku pokrzywdzonych tytułem handlu ludźmi było w Polsce 447 osób. O tym, jak może wyglądać współczesna forma handlu ludźmi na przykładzie podjęcia pracy opowiada Agata Witkowska, Prezes Fundacji Czas Wolności.

AUDYCJA 31:

Sexworking i handel ludźmi to ciężkie przestępstwa, które we współczesnym świecie wydają się już nie mieć miejsca. Okazuje się, że nic bardziej mylnego. Według danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wynika, że w 2021 roku pokrzywdzonych tytułem handlu ludźmi było w Polsce 447 osób. O tym, jak rozpoznać to zjawisko opowiada Agata Witkowska, Prezes Fundacji Czas Wolności.

AUDYCJA 30:

Przemoc wobec starszych w rodzinie oraz wśród krewnych jest często niewykrywalna, a jej ofiary wolą milczeć w przeświadczeniu, że rodzic nie może zgłaszać swojego dziecka czy wnuka. Fundusz Sprawiedliwości niesie skuteczną pomoc także tym osobom, które stały się ofiarami młodszych w rodzinnym domu, oferując im m.in. pomoc prawną i psychologiczną oraz doraźną. O tym, dlaczego zgłaszać przemoc stosowaną wobec starszych członków rodziny wyjaśnia Norbert Koleśnik, adwokat ze Stowarzyszenia na Rzecz Integracji i Rozwoju Społecznego „Grono”.

AUDYCJA 29:

Przemoc wobec starszych w rodzinie oraz wśród krewnych jest często niewykrywalna, a jej ofiary wolą milczeć w przeświadczeniu, że rodzic nie może zgłaszać swojego dziecka czy wnuka. Fundusz Sprawiedliwości niesie skuteczną pomoc także tym osobom, które stały się ofiarami młodszych w rodzinnym domu, oferując im m.in. pomoc prawną i psychologiczną oraz doraźną. O tym, dlaczego zgłaszać przemoc stosowaną wobec starszych członków rodziny wyjaśnia Norbert Koleśnik, adwokat ze Stowarzyszenia na Rzecz Integracji i Rozwoju Społecznego „Grono”.

AUDYCJA 28:

Pomagać sprawiedliwie to znaczy przyjąć takie reguły postępowania, które wynikają z poczucia solidarności z ofiarą przestępstwa. Taka intencja towarzyszy Funduszowi Sprawiedliwości, którego głównym celem jest pomoc tym, których spotkała krzywda, także ta w ognisku domowym. Jej ofiarami niejednokrotnie padają dzieci, które ukrywają to, co tak naprawdę dzieje się w domu. Dlatego ważna jest obserwacja dzieci, głównie w szkole, o czym informuje Barbara Luchowska – pedagog szkolny oraz osoba pierwszego kontaktu w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nysie.

AUDYCJA 27:

Osoby doświadczone przemocą domową mogą liczyć na profesjonalne porady prawne, wsparcie psychologiczne czy pomoc w zapewnieniu środków do życia. Takie formy pomocy świadczone są w Ośrodkach Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. Co jednak, gdy ofiarami w domu są dzieci? W tym przypadku pierwszą linią kontaktu powinien być nauczyciel, który powinien uważnie przyglądać się niepokojącym zachowaniom dziecka, które mogło paść ofiarą przemocy domowej. Więcej mówi o tym Barbara Luchowska – pedagog szkolny oraz osoba pierwszego kontaktu w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nysie.

AUDYCJA 26:

Wśród dzieci i młodzieży dochodzi czasami do stosowania przemocy wobec osób starszych, rodziców i dziadków. W przeciwdziałaniu tego rodzaju bezprawia pomaga Fundusz Sprawiedliwości, którego głównym celem jest pomoc tym, których spotkała krzywda. W przypadku dzieci, jako sprawców przestępstw, także jest potrzebna pomoc. Przekonuje o tym Ewelina Kowalik, psychoterapeuta i seksuolog w Stowarzyszeniu na Rzecz Integracji i Rozwoju Społecznego „Grono”.

AUDYCJA 25:

Fundusz Sprawiedliwości niesie skuteczną pomoc tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna. Wspiera ofiary przestępstw oraz ich bliskich, nie opuszczając w dramatycznych momentach. Pomoc ta obejmuje wszystkich – zarówno dorosłych, jak i dzieci, które często są ofiarami, ale też sprawcami tych intencjonalnych działań. Więcej o zjawisku przemocy wobec rówieśników i starszych mówi Ewelina Kowalik, psychoterapeuta i seksuolog w Stowarzyszeniu na Rzecz Integracji i Rozwoju Społecznego „Grono”.

AUDYCJA 24:

Jedną z form pomocy świadczonej ze środków Funduszu Sprawiedliwości jest pomoc postpenitencjarna udzielana osobom wychodzącym na wolność z zakładów karnych i ich najbliższym. Dzięki takiemu wsparciu byli skazani mają szansę na powrót do normalnego życia, zmniejszając ryzyko, że jeśli zostaliby bez pracy i środków do życia, to wrócą na drogę przestępstwa. O pomocy postpenitencjarnej mówi gość audycji wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

AUDYCJA 23:

W ramach pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadczonej w ramach środków Funduszu Sprawiedliwości przez Ośrodki Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem udzielana jest m.in. Pomoc prawna, Pomoc psychologiczna, Pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, Pokrywanie kosztów kształcenia, Finansowanie dopłat do zobowiązań czynszowych i opłat, Bony żywnościowe i inne. Bez względu na to jaką formę ta pomoc przybiera niezwykle ważne jest, aby z empatią, w odpowiedni i profesjonalny sposób zdiagnozować potrzeby danej osoby. Mówi o tym gość audycji wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

AUDYCJA 22:

Przemoc rówieśnicza jest w Polsce najczęściej doświadczaną przez dzieci i młodzież kategorią wiktymizacji. Może do niej dochodzić na terenie szkoły, w drodze do szkoły lub ze szkoły, za pośrednictwem internetu lub telefonu komórkowego, ale także w kontekście pozaszkolnym, gdy jej sprawcą jest rodzeństwo lub ktoś obcy. Na temat granic wiekowych w kontekście odpowiedzialności karnej mówi prawnik Maciej Stefański.

AUDYCJA 21:

Przemoc rówieśnicza jest w Polsce najczęściej doświadczaną przez dzieci i młodzież kategorią wiktymizacji. Może do niej dochodzić na terenie szkoły, w drodze do szkoły lub ze szkoły, za pośrednictwem internetu lub telefonu komórkowego, ale także w kontekście pozaszkolnym, gdy jej sprawcą jest rodzeństwo lub ktoś obcy. Na temat granic wiekowych w kontekście odpowiedzialności karnej mówi prawnik Maciej Stefański.

AUDYCJA 20:

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej zwany Funduszem Sprawiedliwości jest funduszem celowym ukierunkowanym na pomoc osobom pokrzywdzonym i świadkom, przeciwdziałanie przestępczości oraz pomoc postpenitencjarną. Dysponentem Funduszu Sprawiedliwości jest Minister Sprawiedliwości. Pomoc świadczona w ramach środków Funduszu Sprawiedliwości osobom pokrzywdzonym przestępstwem i bliskim tych osób ma na celu łagodzenie skutków przestępstwa (skutków psychologicznych, materialnych, społecznych), ochronę przed wtórną wiktymizacją, pomoc w trakcie procedur prawnych, oraz wiele innych. Fundusz Sprawiedliwości pomaga ofiarom przestępstw i chroni społeczeństwo przed przestępstwami. Wpływają do niego pieniądze zasądzone od sprawców przestępstw. Fundusz przekazuje je na ustawowe cele, w sposób całkowicie transparentny. Beneficjenci są wyłaniani w jawnych konkursach, w których podlegają ocenie według jasnych kryteriów.

AUDYCJA 19:

Według statystyk policji, rocznie prawie 250 tys. osób w Polsce może być dotkniętych lub zagrożonych przemocą domową. Wprowadzone tzw. ustawą antyprzemocową przez Ministerstwo Sprawiedliwości nowe przepisy wzorowane są na rozwiązaniach stosowanych z powodzeniem w innych państwach. To dzięki nim Polska dołączyła do krajów, w których ofiary przemocy domowej mogą liczyć na szybką i skuteczną pomoc. Mówi o tym gość audycji wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

AUDYCJA 18:

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej zwany Funduszem Sprawiedliwości jest funduszem celowym ukierunkowanym na pomoc osobom pokrzywdzonym i świadkom, przeciwdziałanie przestępczości oraz pomoc postpenitencjarną. Dysponentem Funduszu Sprawiedliwości jest Minister Sprawiedliwości. W ramach pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem udzielana jest m.in. pomoc prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych, pokrywanie kosztów kształcenia, finansowanie dopłat do zobowiązań czynszowych i opłat, bony żywnościowe i inne. Bez względu na to jaką formę ta pomoc przybiera niezwykle ważne jest, aby z empatią, w odpowiedni i profesjonalny sposób zdiagnozować potrzeby danej osoby. O Funduszu Sprawiedliwości mówi wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

AUDYCJA 17:

Ustawa antyprzemocowa 2.0 nie jest poprawką do wersji 1.0, ale uzupełnieniem i rozszerzeniem. O najważniejszych jej założeniach mówi wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

AUDYCJA 16:

Istotnym elementem funkcjonowania ustawy antyprzemocowej jest właściwe współdziałanie służb i instytucji, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa społeczeństwu. O tej współpracy mówi wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski.

AUDYCJA 15:

W styczniu bieżącego roku Sejm przyjął ostateczną wersję przygotowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości tzw. ustawy antyprzemocowej 2.0. To kolejne wzmocnienie ochrony osób pokrzywdzonych przemocą domową. O ustawie antyprzemocowej rozmawiamy z wiceministrem sprawiedliwości Marcinem Romanowskim.

AUDYCJA 14:

Dzięki przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości ustawie antylichwiarskiej zadłużający się Polacy zyskali rzeczywistą prawną ochronę. Pokrzywdzeni przestępstwem, jakim jest lichwa, mogą szukać pomocy w różnego rodzaju ośrodkach pomocy, działających również w ramach środków z Funduszu Sprawiedliwości. O szczegółach pomocy, gdzie jej szukać, mówi prawnik Elżbieta Sienniak, prezes Fundacji Instytut Praworządności.

AUDYCJA 13:

Pod koniec 2022 roku Sejm – po rozpatrzeniu poprawek Senatu – zakończył prace nad przygotowaną w Ministerstwie Sprawiedliwości ustawą o przeciwdziałaniu lichwie. Ustawa antylichwiarska precyzyjnie określa, gdzie zaczyna się lichwa. Zawiera jasną definicję kosztów pozaodsetkowych, wprowadza każdorazowe badanie zdolności kredytowej, a także większy nadzór nad instytucjami pożyczkowymi. O lichwie i ustawie antylichwiarskiej mówi prawnik Elżbieta Sienniak, prezes Fundacji Instytut Praworządności.

AUDYCJA 12:

Ministerstwo Sprawiedliwości pomaga ofiarom przestępstw oraz ich bliskim m.in. przez działania Funduszu Sprawiedliwości, który zapewnia pokrzywdzonym natychmiastową i bezpłatną pomoc doraźną. Z takiej pomocy mogą skorzystać m.in. osoby, które padły ofiarą cyberprzestępczości, O tym, w jaki sposób uchronić się przeciwko temu zjawisku mówi Wiktor Sędkowski, specjalista w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

AUDYCJA 11:

Do zadań Funduszu Sprawiedliwości, oprócz pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, należy również szeroka działalność informacyjna i profilaktyczna. Dotyczy ona przeciwdziałania oraz zapobiegania przestępstwom, także tym popełnianych w sieci. Najwięcej ofiar cyberprzestępczości jest wśród osób starszych. Więcej o tym zjawisku oraz jego rodzajach opowiada Wiktor Sędkowski, specjalista w dziedzinie cyberbezpieczeństwa.

AUDYCJA 10:

Do zadań Funduszu Sprawiedliwości, oprócz pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, należy również szeroka działalność informacyjna i profilaktyczna dotycząca przeciwdziałaniu i zapobieganiu przestępstwom. W przypadku przemocy, zarówno fizycznej, jak i psychicznej należy zdać sobie sprawę, że dochodzi do niej niezależnie od płci oraz wieku, zarówno sprawcy, jak i ofiary oraz od tego, z jaką formą przemocy mamy do czynienia. Więcej mówi o tym Piotr Mielniczyn, prezes i koordynator w Fundacji Centrum Pomocy Pokrzywdzonym.

AUDYCJA 9:

Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej zwany Funduszem Sprawiedliwości jest funduszem celowym ukierunkowanym na pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom oraz osobom im najbliższym, przeciwdziałanie przyczynom przestępczości oraz pomoc postpenitencjarną. Zjawisko przemocy staje się coraz bardziej wszechobecne i często trudno na pierwszy rzut oka rozpoznać czy mamy do czynienia z przemocą oraz w jakiej formie się ona przejawia. Ofiary oraz świadkowie często nie wiedzą też, gdzie zgłosić akt przemocy. Na te pytania odpowie Piotr Mielniczyn, prezes i koordynator w Fundacji Centrum Pomocy Pokrzywdzonym.

AUDYCJA 8:

Ministerstwo Sprawiedliwości pomaga ofiarom przestępstw oraz ich bliskim m.in. przez działania Funduszu Sprawiedliwości, który zapewnia pokrzywdzonym natychmiastową i bezpłatną pomoc doraźną. Pomoc ta dotyczy także przypadków naruszania wolności religijnej w Polsce. Na pytania związane z tym tematem odpowiada dr Maciej Duda, adiunkt w Katedrze Kryminologii i Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, współpracujący z Fundacją Pro FuturoTheologiae.

AUDYCJA 7:

Naruszenie wolności religijnej to coraz powszechniejsza w Polsce forma przemocy polegająca na ograniczaniu wolności sumienia oraz wyznania innych osób. W ramach środków z Funduszu Sprawiedliwości prowadzona jest pomoc osobom pokrzywdzonym również takimi przestępstwami. O przypadkach naruszania wolności religijnej mówi dr Maciej Duda, adiunkt w Katedrze Kryminologii i Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, współpracujący także z Fundacją Pro Futuro Theologiae.

AUDYCJA 6:

Ministerstwo Sprawiedliwości pomaga ofiarom przestępstw oraz ich bliskim m.in. przez działania Funduszu Sprawiedliwości, który zapewnia pokrzywdzonym natychmiastową i bezpłatną pomoc doraźną. Pomoc ta dotyczy także przypadków przemocy rówieśniczej wśród dzieci i młodzieży. Więcej o tym zjawisku mówi Szymon Wójcik, koordynator Działu Badawczego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę z Warszawy.

AUDYCJA 5:

Przemoc rówieśnicza jest w Polsce najczęściej doświadczaną przez dzieci i młodzież kategorią wiktymizacji. Może do niej dochodzić na terenie szkoły, w drodze do szkoły lub ze szkoły, za pośrednictwem internetu lub telefonu komórkowego, ale także w kontekście pozaszkolnym, gdy jej sprawcą jest rodzeństwo lub ktoś obcy. W każdym z tych przypadków ofiary mogą liczyć na pomoc Funduszu Sprawiedliwości. O zjawisku przemocy rówieśniczej mówi Szymon Wójcik, koordynator Działu Badawczego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę z Warszawy.

AUDYCJA 4:

Celem pomocy postpenitencjarnej prowadzonej przy wsparciu Funduszu Sprawiedliwości przez liczne organizacje pozarządowe jest utrwalenie wyników resocjalizacji i zapobieganie powrotowi do przestępstwa. Osoby opuszczające zakład karny muszą wrócić do rzeczywistości, która w jakiś sposób jest im znana, ale na pewno jest inna niż wtedy, gdy zostali pozbawieni wolności. W wielu przypadkach świadczona pomoc przynosi oczekiwane efekty i byli skazani nie wracają do przestępczej przeszłości zmieniając się i aktywnie włączając w życie społeczne. Gościem audycji jest Monika Skrzetuska, prezes Fundacji Tulipan prowadzącej Ośrodek Pomocy Postpenitencjarnej w Szczecinie.

AUDYCJA 3:

W ramach środków z Funduszu Sprawiedliwości, oprócz pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwami, prowadzona jest pomoc postpenitencjarna, czyli pomoc osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższym. Dzięki takiemu wsparciu byli skazani dostają szansę na powrót do normalnego życia, zmniejszając ryzyko, że jeśli zostaliby bez pracy i środków do życia, to wrócą na drogę przestępstwa. Taką pomoc świadczy m.in. Ośrodek Pomocy Postpenitencjarnej w Szczecinie, prowadzony przez Fundację Tulipan. Gościem audycji jest prezes Fundacji Monika Skrzetuska.

AUDYCJA 2:

Do zadań Funduszu Sprawiedliwości, oprócz pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, należy również szeroka działalność informacyjna i profilaktyczna dotycząca przeciwdziałaniu i zapobieganiu przestępstwom wśród dorosłych, ale również innych grup wiekowych. Jedną z form przeciwdziałania przestępczości, szczególnie wśród młodzieży i dzieci, jest promocja sportu jako formy aktywnego spędzania wolnego czasu i zdrowego stylu życia. Mówi o tym Marcin Nikiel ze Stowarzyszenia Ecosport.

AUDYCJA 1:

W audycjach Pomoc ma moc przypominamy o możliwości uzyskania szybkiej pomocy ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Osoby doświadczone przemocą domową mogą liczyć na profesjonalne porady prawne, wsparcie psychologiczne, pomoc w zapewnieniu środków do życia. Błyskawiczną reakcję umożliwia działająca całodobowo Linia Pomocy Pokrzywdzonym: 222 309 900. Z pomocy można skorzystać również anonimowo. Zapewniają ją punkty działające niemal w każdym powiecie. Od wejścia w życie ustawy antyprzemocowej ze wsparcia placówek Funduszu Sprawiedliwości, skorzystało ponad 25,5 tys. osób dotkniętych przemocą domową! Z Pomocy Funduszu Sprawiedliwości mogą korzystać wszyscy pokrzywdzeni, również sportowcy, którzy także mogą paść ofiarą przemocy. Mówi o tym Artur Siódmiak, założyciel i członek zarządu Stowarzyszenia Akademia Sportu Artura Siódmiaka.


KRDP Ciechanów

Radio KRDP Ciechanów

Current track

Title

Artist