Programowanie i zajęcia z robotami w miejskich szkołach

Zredagował(a) on 24 stycznia 2019

We wszystkich miejskich podstawówkach, dzięki pozyskaniu przez Ciechanów środków unijnych, odbywają się dodatkowe zajęcia z programowania, podczas których uczniowie wykorzystują m.in. roboty edukacyjne. Lekcje opierają się na doświadczeniach, planowaniu, programowaniu, konstruowaniu.

Zajęcia prowadzone są w grupach, po dwie godziny tygodniowo. W czasie bieżącego roku szkolnego zrealizowanych będzie 60 godzin zajęć w każdej grupie. Lekcje mają typowo praktyczny charakter, rozwijają kreatywność, intuicję, uczą logicznego myślenia. Na potrzeby zajęć zakupione zostały roboty edukacyjne wraz z niezbędnym oprogramowaniem.

Zajęcia z programowania, zakup elektronicznego sprzętu (55-calowe interaktywne monitory, iPady i laptopy), inne dodatkowe zajęcia dydaktyczne dla uczniów oraz szkolenia nauczycieli stanowią realizację II edycji projektu Ciechanów miastem nowoczesnej edukacji. Wartość sprzętu elektronicznego, w który wyposażono szkoły, to ponad ćwierć miliona złotych. Wartość całego projektu wynosi 1 022 527,20 zł, z czego przyznane zewnętrzne dofinansowanie to aż 871 591,20 zł – w tym unijne dofinansowanie w wysokości 818 021,76 zł oraz 53 569,44 zł z budżetu państwa. Wkład miasta jest niepieniężny – stanowi go udostępnienie sal lekcyjnych.
Dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych m.in. dla 38 grup, czyli dla 288 uzdolnionych uczniów, organizowane są zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności. W sumie przewidzianych jest 2280 godzin takich zajęć. Jeżeli chodzi o zajęcia wyrównujące, będzie to 3390 godzin – dla 722 uczniów utworzono 113 grup. Powstało także 48 grup dla 201 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, na co złoży się 1440 godzin zajęć. 720 godzin zajęć z rozwijania kompetencji cyfrowych, w tym programowania, przewidziano dla 99 uczniów w 12 grupach. Jest to w 100% zaspokojenie potrzeb zgłaszanych przez dyrektorów szkół.

Szkoleniami objęto 141 nauczycieli (114 godzin zajęć dla 15 grup).

Zadanie zakłada wsparcie, obejmujące łagodzenie zdiagnozowanych problemów i deficytów u uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zajęcia specjalistyczne służą wyrównaniu dysproporcji edukacyjnych w trakcie procesu kształcenia. To zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, które mają na celu usprawnianie funkcji spostrzegania wzrokowego, funkcji słuchowej, orientacji przestrzennej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, funkcji motorycznych; rozwijanie pozytywnej motywacji do pracy. Organizowane są zajęcia terapii pedagogicznej dla uczniów, u których stwierdzono zaburzenia i specyficzne trudności w uczeniu się, czyli dysleksję rozwojową, ujawniającą się w formie dysleksji, dysortografii lub dysgrafii. Odbywają się zajęcia logopedyczne oraz rewalidacyjne – przeznaczone dla uczniów z niepełnosprawnością, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, np. ze względu na stwierdzony zespół Aspergera, autyzm, afazję. Duży nacisk kładziony jest m.in. na umiejętności uniwersalne, takie jak: umiejętności uczenia się, pracy zespołowej, radzenia sobie z uczuciami, umiejętności alternatywne w stosunku do agresji, umiejętności radzenia sobie ze stresem.

Druga edycja projektu to kontynuacja działań, które realizowane były w pierwszej edycji. Nowością jest zadanie z zakresu kształtowana i rozwijania kompetencji cyfrowych, gdzie kluczowe są na programowanie, informatyka, matematyka czy robotyka.

Wśród celów są także m.in.: nauka twórczego rozwiązywania problemów, doskonalenie logicznego myślenia, rozwijanie umiejętności manualnych, nauka pracy indywidualnej i grupowej, a także wzmacnianie wiary we własne możliwości i budowanie przez uczniów pewności siebie.


Continue reading

KRDP Ciechanów

Radio KRDP Ciechanów

Current track

Title

Artist