Rada Miasta Ciechanów uchwaliła budżet na 2024 rok

Zredagował(a) on 1 grudnia 2023

Utrzymana zostanie duża skala inwestycji. Ratusz przeznaczy na ten cel 91 mln zł, co będzie stanowiło blisko 30% wszystkich wydatków (tj. podobnie jak w rekordowym 2023 roku) – poinformował dziennikarzy podczas briefingu prasowego prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński.

 

Prezydent wymienił niektóre planowane inwestycje drogowe.

 

Krzysztof Kosiński poinformował, że obecny rok budżetowy zakończy się bez deficytu.

 

 • Wśród zaplanowanych na 2024 r. inwestycji znajdzie się rozpoczęcie budowy miejskiego żłobka. Powstanie przy ul. Prymasa Tysiąclecia. Będzie w nim 100 miejsc dla najmłodszych ciechanowian. W ostatnim kwartale 2024 r. sfinalizowane będą dwie największe obecnie prowadzone inwestycje miejskie: rewitalizacja zabytkowego młyna przy ul. Nadrzecznej oraz budowa Zielonego Targu przy ul. Płońskiej. Obie są położone na terenach objętych Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Ciechanów. W związku z tym miasto będzie aplikowało o refinansowanie nakładów z funduszy unijnych po ich uruchomieniu oraz ogłoszeniu właściwych naborów.
 • Dwie miejskie szkoły przejdą kompleksową termomodernizację. Budynki SP nr 4 i SP nr 5 będą ocieplone, wyremontowane zostaną elewacje, zmodernizowane instalacje wewnętrzne, na nowe wymienione będą okna i drzwi. Na dachach zamontowane zostaną kolejne instalacje OZE.
 • Kontynuowany będzie rozwój infrastruktury drogowej w Ciechanowie. W centrum miasta przebudowane będą ul. Nadrzeczna i ul. Dolna oraz zabytkowy odcinek ul. Pułtuskiej. Na osiedlu „Kwiatowym” – ul. Śmiecińska, na osiedlu „Słonecznym” – ul. Malinowa i ul. Jaśminowa, na osiedlu „Zachód” ul. Bohaterów Września, na osiedlu „Kargoszyn” ul. Baczyńskiego, a na osiedlu „Bloki” ul. Wiklinowa. Polepszona będzie też infrastruktura drogowa na „Podzamczu”, gdzie kontynuowane są prace w ulicach: Zagłoby, Rycerskiej oraz Kmicica. Drugi etap remontu zostanie przeprowadzony na ul. Wyspiańskiego.
 • W budżecie na 2024 r. zabezpieczono wkład własny na wykonanie termomodernizacji dwunastu zabytkowych budynków komunalnych na osiedlu „Bloki”, zlokalizowanych przy ul. Hallera, Moniuszki, Wyzwolenia, Okrzei i Narutowicza. Miasto będzie zabiegało o pozyskanie środków zewnętrznych na wykonanie prac. Już posiada gotową dokumentację projektową, która będzie podstawą do ubiegania się o dofinansowanie. Rekonstrukcji i renowacji poddany będzie zabytkowy drewniany budynek dawnej Kolei Nadwiślańskiej. Na wykonanie tej inwestycji ratusz pozyskał 1,3 mln zł. Sfinalizowane zostaną prace przy innym zabytku przy ul. Fabrycznej 2, gdzie znajdzie się bar mleczny i przestrzeń dla organizacji pozarządowych.
 • Kontynuowane będą prace projektowe na potrzeby budowy północno-wschodniej obwodnicy miasta (przedłużenia alei Unii Europejskiej). Droga będzie przebiegać na odcinku do istniejącego skrzyżowania w ciągu DK nr 60 w rejonie centrum handlowego do ul. Przasnyskiej i ul. Gruduskiej. W pierwszych miesiącach 2024 r. planowane jest zakończenie opracowywania dokumentacji budowy ul. Szwanke na osiedlu „Płońska”, gdzie w planie poza nową nawierzchnią jest ciąg pieszo-rowerowy i miejsca parkingowe.
 • Na osiedlu „Powstańców Wielkopolskich” powstaną dwie nowe drogi umożliwiające alternatywny dojazd do Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie. Jedna od strony ul. Opinogórskiej, druga od strony ul. Pułtuskiej. Finalizowany obecnie etap projektowy inwestycji zakłada też budowę oświetlenia, chodników i nowych ścieżek rowerowych. Zakończą się również prace nad dokumentacją dla przyszłej budowy połączenia ścieżki rowerowej w ul. Sońskiej i alei Unii Europejskiej ze stacją kolejową PKP Ciechanów Przemysłowy. Tam planowany jest nowy punkt przesiadkowy typu Park&Ride, przebudowane będą drogi dojazwowe, w tym ul. Fabryczna. Kolejny, nowy ciąg pieszo-rowerowy będzie wybudowany między parkiem przy ul. Augustiańskiej a targowiskiem przy ul. Płońskiej oraz w ul. Mławskiej (tam powstanie też chodnik i zmodernizowana będzie droga).
 • Ciechanów włączy się w realizację projektu partnerskiego „Mazowsze dla smogu” w ramach Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021- 2027. Zaplanowano też inwestycje w rozwój zieleni miejskiej. W pierwszym kwartale 2024 r. zakończą się prace w parku Dąbrowskiego, gdzie na obszarze ponad 2 ha nasadzonych będzie ponad 22 tys. roślin i 91 drzew.
 • W 2024 r. miasto zrealizuje też kolejne inwestycje związane ze sportem. Zmodernizowane będzie boisko sportowe przy SP nr 3 i jego ogrodzenie oraz zaplecze sanitarno-szatniowe. Nową nawierzchnię zyska boisko boczne położone na terenie kompleksu sportowego przy ul. 3 Maja (stadion miejski). Finalizowane będą prace remontowe i zakupione zostanie wyposażenie do pokoi hotelowych w zarządzanym przez MOSiR Hotelu Olimpijskim. Wykonana będzie naprawa dachu hali sportowej przy ul. 17 Stycznia, wewnątrz budynku remont przejdzie zaplecze sanitarne. Prace naprawcze, jak co roku, przejdą istniejące ogólnodostępne place zabaw.
 • Podjęty zostanie również kolejny etap modernizacji miejskiego monitoringu wraz z zakupem nowych kamer. Monitoringiem zostanie objęty m.in. teren cmentarza komunalnego przy ul. Gostkowskiej. Poprawi się dostępność w budynkach użyteczności publicznej: planowany jest zakup i montaż ścieżek dotykowych.
 • Poza realizacją inwestycji własnych miasto wesprze też powiat ciechanowski dotacją celową na rozbudowę drogi Ciechanów-Romanowo na odcinku od ul. Leśnej do granicy miasta (1 mln zł).
 • Swoje inwestycje przewidziały również miejskie spółki. Towarzystwo Budownictwa Społecznego w 2024 r. prowadzić będzie budowę dwóch wielorodzinnych budynków. Powstają przy ul. Powstańcow Wielkopolskich. Znajdzie się w nich 100 niskoczynszowych mieszkań na wynajem.
 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji wykona wymianę sieci wodociągowej osiedla „Bloki” (w obrębie ulic: Spółdzielcza, Okrzei, Wyzwolenia, Kaczeńców), budowę sieci wodociągowej na osiedlu „Płońska” (ul. Paryska i Sołtyka), w ul. Pęchcińskiej, Kasprzaka, wzdłuż Pętli Miejskiej od ul. Niechodzkiej w kierunku ul. Płockiej. W ulicy bocznej od ul. Kasprzaka oraz Szczęsnego, Niechodzkiej i Kolonia Niechodzka powstanie kanalizacja sanitarna. W ul. Św. Rodziny, Św. Jadwigi, Błękitnej, Hłaski, Lechonia, Biegasa, Równa, w ulicy bocznej od ul. Krubińskiej, Rowerowej (II etap), Towarowej i Sławika (I etap) spółka wybuduje sieci wodociągowe i kanalizacyjne. ZWiK zmodernizuje pompownię ścieków na Oczyszczalni Ścieków, zbiorniki wody na SUW Gostkowo, wykona wymianę rurociągu do SUW Gostkowo, opomiarowanie procesów technologicznych biologicznego oczyszczania ścieków na Oczyszczalni Ścieków.
 • Elektrociepłownia Ciechanów Sp. z o.o. wykona kolejne przyłącza budynków i obiektów do sieci. Jednocześnie będzie kontynuować budowę źródeł OZE w dwóch obszarach: wytwarzania ciepła oraz energii elektrycznej. Kolejny kocioł na węgiel zostanie zastąpiony kotłem na biomasę (zrębki). Inwestycja będzie sfinansowana z dotacji uzupełnionej pożyczką z NFOSiGW. Na terenie spółki powstanie farma fotowoltaiczna o mocy 1 MWe, która pozwoli pokryć potrzeby klastra energetycznego w uzupełnieniu elektrociepłowni na biomasę. Nastąpi włączenie kogeneracji gazowej o mocy 0.56 MWe do sieci. W planie jest też realizacja kolejnego etapu digitalizacji sieci ciepłowniczej.
 • W 2024 r. ponad 2 mln zł przeznaczone zostanie na unowocześnienie floty miejskich autobusów.
 • Z kolei w zarządzanym przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych schronisku dla zwierząt w Pawłowie zamontowane zostaną nowe boksy dla bezdomnych psów.
 • W budżecie na nadchodzący rok zwiększono pulę środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. W ramach współpracy z miastem na przeprowadzenie projektów z zakresu: kultury, edukacji, przedsiębiorczości, ekologii, opieki nad zwierzętami, ochrony i promocji zdrowia, wsparcia seniorów czy działalność klubów sportowych NGO w 2024 r. otrzymają w drodze konkursu ofert prawie 1,3 mln zł.

Foto: UM Ciechanów


KRDP Ciechanów

Radio KRDP Ciechanów

Current track

Title

Artist